Sms Maketing được hiệu nôm na là dùng Marketing trên dịch vụ mobile, hình thức Marketing này ngày càng được phổ biến và nhân rộng ở việt nam vì có một lý do ai nhận tin nhắn cũng thường là