Quảng cáo truyền thống đang gặp khó khăn với tất cả mọi người. Một số nói rằng nó đã suy tàn, và có thể trong 1 khía cạnh nào đó . Ngày càng có nhiều người tìm đủ mọi cách